↑ Return to SLOVENČINA

Informácie o programe ENPI

Programа cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007-2013.

Cieľom programu je s podporou Európskej únie stimulovať aktivity vedúce k zintenzívneniu a prehĺbeniu sociálnej a ekonomickej spolupráce medzi regiónmi Ukrajiny a regiónmi členských štátov ležiacich na spoločnej hranici.

Našou snahou je zlepšiť spoločný rozvoj programového územia a povzbudiť vytváranie cezhraničných partnerstiev pomocou príspevkov z programu ENPI. O všetkých aktuálnych udalostiach s dôrazom na výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok Vás budeme priebežne informovať.

Informácie o programe

Implementácia programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina prebehne v rokoch 2007 – 2013 na vonkajšej hranici členských štátov EÚ a Ukrajiny.

Program bol schválený Európskou komisiou dňa 23. septembra 2008. Alokácia programu je na úrovni 68.638.283 € z príspevku ENPI na obdobie 7 rokov.

Program ponúka širokú škálu možností pre potenciálnych žiadateľov prostredníctvom štyroch priorít: Ekonomický a sociálny rozvoj, Zlepšenie kvality životného prostredia, Zvýšenie efektívnosti na hraniciach a Podpora spolupráce Ľudia ľuďom.

Ciele, priority a opatrenia

Globálnym cieľom programu je zintenzívniť a prehĺbiť spoluprácu medzi regiónmi Ukrajiny (Zakarpatská, Ivano-Frankivská a Černivetská oblasť) a oprávnenými a pridruženým územiami Maďarska, Rumunska a Slovenska s ohľadom na trvalú udržateľnosť v sociálnom, environmentálnom a ekonomickom zmysle.

Program ponúka širokú škálu možností pre potenciálnych žiadateľov prostredníctvom svojich špecifických priorít a opatrení. Cieľ každej priority bol stanovený nasledovne:

Priorita 1: Ekonomický a sociálny rozvoj
Zvýšiť transfer poznatkov a zdieľanie skúseností za účelom  podpory  spoločného rozvoja podnikov a zvýšiť turistickú príťažlivosť  programového územia
Opatrenie 1.1: Harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu
Opatrenie 1.2: Vytvorenie lepších podmienok pre MSP a rozvoj podnikania

Priorita 2: Zlepšenie kvality životného prostredia
Zlepšiť kvalitu ovzdušia, vody, pôdy a lesov ako aj znížiť riziká škôd na životnom prostredí
Opatrenie 2.1: Ochrana životného prostredia, trvaloudržateľný rozvoj a  riadenie prírodných zdrojov
Opatrenie 2.2: Pripravenosť na núdzové situácie

Priorita 3: Zvýšenie efektívnosti na hraniciach
Zvýšiť účinnosť hraničného  manažmentu na ukrajinskej hranici

Opatrenie 3.1: Zlepšenie dopravnej infraštruktúry na hraničných prechodoch a vybavenosti kontroly na hraničných prechodoch

Priorita 4: Podpora spolupráce Ľudia ľuďom
Zlepšiť efektivitu verejných služieb a zvýšiť vzájomné porozumenie rozličných spoločenských skupín
Opatrenie 4.1: Inštitucionálna spolupráca
Opatrenie 4.2: Neinvestičné projekty  Ľudia ľuďom

Žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi sú medzi iným národné, regionálne a miestne organizácie realizujúce politiku v oblastiach relevantných pre programové priority; verejnoprospešné  inštitúcie ako regionálne rozvojové združenia a poskytovatelia informácii, inovačné a rozvojové agentúry, výskumné inštitúty a univerzity; regionálne a miestne združenia podnikateľov (napr. obchodné komory, únie) profesionálne/ profesné organizácie; regionálne a miestne samosprávy a ich organizácie fungujúce ako právnické osoby, regionálne rady; neštátne inštutúcie ako mimovládne organizácie, organizácie reprezentujúce národnostné/etnické menšiny, miestne občianske zväzy, družstvá, odborové zväzy, organizácie reprezentujúce hospodárske a sociálne záujmy, spotrebiteľské organizácie, ženské a mládežnícke organizácie, vzdelávacie, vedecké a kultúrno-výskumné organizácie atď.

Žiadateľ sa musí zapojiť do projektového partnerstva skladajúceho sa z aspoň jedného partnera z Ukrajiny a  aspoň jedného partnera z členského štátu EÚ participujúceho v  programe.

Pre detailnejší popis oprávnených žiadateľov v rámci 1. výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok nájdete v časti 2.1.1 Príručky pre žiadateľov.

Programové územie

Programové územie sa nachádza na maďarsko-slovensko-rumunsko-ukrajinskej hranici.  Programové územie zahŕňa približne 598,9 km dlhú spoločnú hranicu s Ukrajinou, ktorá pokrýva celú slovensko-ukrajinskú hranicu (97,9 km), maďarsko-ukrajinskú (134,6 km) a čiastočne rumunsko-ukrajinskú (366,4 km) hranicu.

Programové územie:

Maďarsko:

Slovensko:

Rumunsko:

Ukrajina:

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Borsod-Abaúj-Zemplén  (pridružené územie s plnou účasťou na programe)
Košický
Prešovský
Maramureş
Satu-Mare
Suceava (pridružené územie s obmedzenou účasťou na programe)
Zakarpatska
Ivano–Frankivska
Chernivetska (pridružené územie s obmedzenou účasťou na programe)

„Pridružené územie s plnou účasťou na programe“ znamená, že ktorákoľvek organizácia so sídlom na uvedenom území sa  môže zúčastniť na programe bez akýchkoľvek obmedzení. „Pridružené územie s obmedzenou účasťou na programe“ znamená, že ktorákoľvek organizácia so sídlom na uvedenom území sa  môže zúčastniť na programe s určitými obmedzeniami.

Pre detailnejší popis„pridružených území s obmedzenou účasťou na programe“ nájdete v časti 1.2.2. Príručky pre žiadateľov.

Miera finančnej podpory

Na prefinancovanie celého projektu nesmú byť použité výlučne príspevky EÚ. Žiaden projekt nesmie presiahnúť 90 % všetkých oprávnených nákladov.

Rozdiel musí byť uhradený z vlastných zdrojov žiadateľa alebo jeho partnera, alebo z iných zdrojov než je rozpočet Európskeho spoločenstva alebo Európskeho rozvojového fondu. Miera spolufinancovania musí dosiahnúť najmenej 10% všetkých oprávnených nákladov projektu.

V prípade  žiadateľov/partnerov  registrovaných v členských štátoch zúčastnených na programe z národných rozpočtov bude prefinancovaných bude maximálne 5% všetkých oprávnených nákladov projektu (50% spolufinancovania).  Zvyšných 5% všetkých oprávnených nákladov projektu (50% spolufinancovania) budú zahŕňať vlastné zdroje žiadateľa/partnera.

Detailnejší popis „národného spolufinancovania“ nájdete na internetovej stránke programu.

Riadiace štruktúry programu

Riadenie programu bolo postúpené spoločným orgánom v záujme dosiahnutia prehľadného a spoločného rozhodovacieho procesu:

 • Spoločný monitorovací výbor (SMV)
  SMV je ústredným orgánom spoločného rozhodovania programu dohliadajúci a monitorujúci realizáciu programu zodpovedný za výber projektov.
 • Spoločný riadiaci orgán (SRO)
  Krajiny participujúce na programe cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013 sa dohodli, že  Spoločným riadiacim orgánom programu sa stane Národná rozvojová agentúra Maďarska. SRO nesie celkovú zodpovednosť za riadenie a realizáciu programu.
 • Národné orgány (NO)
  Národné orgány sú náprotivkom SRO a sú zodpovedné za koordináciu programového procesu vo svojich príslušných krajinách počas prípravnej fázy programu a koordinujúce implementačnú fázu programu vo svojich príslušných krajinách. V roli NO pôsobia nasledovné orgány:
  • Národná rozvojová Agentúra (Maďarsko)
  • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Slovensko)
  • Ministerstvo regionálneho rozvoja a bývania (Rumunsko)
  • Ministerstvo hospodárstva (Ukrajina)
 • Spoločný technický Sekretariát (STS) a jeho pobočky
  STS poskytuje podporu pre SRO v rámci výkonu každodenného riadenia aktivít vyplývajúcich zo Spoločného operačného programu. STS je prevádzkované spoločnosťou VÁTI so sídlom v Budapešti. Pobočky STS budú zriadené na Slovensku, v Rumunsku a na Ukrajine.